-
-
İstanbul,
شروع از $52
حداقل-حداکثر متر مربع 97 - 148
مجموع واحدها
İstanbul,
شروع از $183,984
حداقل-حداکثر متر مربع 350 - 350
واحدهای فروش 3
İstanbul,
شروع از $139,382
حداقل-حداکثر متر مربع 78 - 180
واحدهای فروش 100
İstanbul,
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 132 - 219
واحدهای فروش 2
İstanbul,
شروع از $836,293
حداقل-حداکثر متر مربع 189 - 189
واحدهای فروش 8
İstanbul,
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 90 - 200
مجموع واحدها
İstanbul, Ümraniye
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 127 - 269
مجموع واحدها
İstanbul,
شروع از $1,059,304
حداقل-حداکثر متر مربع 140 - 140
مجموع واحدها 170
İstanbul,
شروع از $195,135
حداقل-حداکثر متر مربع 116 - 202
واحدهای فروش 18
İstanbul,
شروع از $197,166
حداقل-حداکثر متر مربع 108 - 356
مجموع واحدها
İstanbul,
شروع از $529,652
حداقل-حداکثر متر مربع 290 - 290
واحدهای فروش 12
İstanbul,
شروع از $122,656
حداقل-حداکثر متر مربع 131 - 164
مجموع واحدها
İstanbul,
شروع از $161,683
حداقل-حداکثر متر مربع 121 - 121
واحدهای فروش 16
İstanbul,
شروع از $111,505
حداقل-حداکثر متر مربع 98 - 199
واحدهای فروش 90
İstanbul,
شروع از $117,081
حداقل-حداکثر متر مربع 105 - 125
واحدهای فروش 20
İstanbul,
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع -
مجموع واحدها
İstanbul,
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 60 - 138
مجموع واحدها
İstanbul,
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 125 - 125
واحدهای فروش 7