-
-
حداقل-حداکثر متر مربع 148 - 177
واحدهای فروش 20