-
-
İstanbul,
شروع از $199,350
حداقل-حداکثر متر مربع 183 - 253
واحدهای فروش 5
İstanbul,
شروع از $172,770
حداقل-حداکثر متر مربع 235 - 235
واحدهای فروش 1
İstanbul,
شروع از $53,160
حداقل-حداکثر متر مربع 97 - 148
مجموع واحدها