0 Created with Sketch. KARŞILAŞTIR
Gayrimenkul Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Başvurusu
Soru 1 : Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için yapılması öngörülen yatırımın alt sınırı nedir?
Cevap : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yeni hayata geçirdiği yabancı yatırımcı programı sayesinde; Türkiye’de 250.000 Amerikan Doları gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara veya 500.000 Amerikan Doları sermaye ile şirket kuran/satın alan yabancılara veya 500.000 Amerikan Doları devlet yatırım araçlarına veya Türkiye’de faaliyet gösteren devlet bankalarına üç yıl çekmemek şartı ile yatıran yabancılara Türkiye Vatandaşlığı verilmektedir.
Soru 2: Düzenlemeden yararlanılabilmesi için tek bir gayrimenkulün değerinin asgari 250.000 Amerikan Doları olması gerekli midir?
Cevap: Söz konusu yasal düzenlemeden yararlanılabilmesi için yatırıma konu gayrimenkulün değerinin 250.000 Amerikan Doları olması gerekmemektedir. Yabancı tarafından gayrimenküle yapılacak olan yatırımların toplamının 250.000 Amerikan Doları olması yeterlidir.
Dolayısıyla, yabancı değeri 250.000 Amerikan Dolarının altında ancak toplamı asgari 250.000 Amerikan Dolarına tekabül eden birden fazla gayrimenkul satın alması halinde de söz konusu düzenlemeden yararlanabilecektir.
Soru 3 : Yabancı uyruklu kişinin Türk Vatandaşlığını kazanması ne kadar zaman alır?
Cevap : Yasal düzenlemelerde süreçle ilgili herhangi bir süre öngörülmemiş olup, yeni yasal düzenleme sebebiyle başvuru taleplerinde artış beklenmektedir. Bu sebeple, başvurunun sonuçlanma sürecinin yaklaşık 1 yılı bulacağı düşünülmektedir.
Soru 4 : Söz konusu başvuru hangi merciye yapılacaktır?
Cevap : Yasal düzenlemeler uyarınca, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılır. Ancak uygulamada, kişilerin Türk vatandaşlığını kazanabilmek için gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarının önceden tespitinin yapılabilmesi adına öncelikle Tapu Müdürlükleri’ne müracaat edilecek; söz konusu müracaatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından asgari tutarın sağlanması ve tapuya kaydedilmiş üç yıl satılmama şerhinin varlığının tespitinin ardından onaylanması halinde İl Göç İdarelerine başvuru yapılacaktır.
Soru 5 : Vatandaşlık başvurusu kapsamında gerekli evraklar nelerdir?
- İsteği belirten form dilekçe
- Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
- Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
- Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
- Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği
- Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
Soru 6 : Gayrimenkul edinilmesi sureyitle herhangi bir millet sınırlaması yapılmaksızın tüm yabancıların vatandaşlık kazanabilmesi mümkün müdür?
Tüm yabancıların gayrimenkul edinimi suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılmasını öngören düzenlemeden yararlanması mükündür.
Soru 7 : Gayrimenkul edinerek Türk vatandaşlığı iktisap eden bir yabancının eşi ve çocukları da Türk vatandaşlığı kazanabilir mi?
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış kişilerin yabancı eşleri ile kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları da vatandaşlık alabilirler.
Soru 8 : Yabancının Türkiye’de yerleşik şirket kurmuş olması ve Şirket adına bir taşınmaz alması halinde, yabancı ortağın gayrimenkul yatırımı kapsamında Türk vatandaşlığı kazanması mümkün müdür?
Yabancının Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak suretiyle Türk vatandaşlğını kazanabilmesi için Türk vatandaşlığını kazanmak adına başvuruda bulunacak yabancının tapu kayıtlarında malik olarak gözükmesi gerekmektedir. Bu durumda, yabancının Türkiye’de yerleşik bir şirket kurması ve gayrimenkulü şirket hesabına alması halinde söz konusu uygulamadan yararlanması ve Türk vatandaşlığını kazanması mümkün olmayacaktır.
Soru 9 : Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenen yeni asgari sınırlar geçmişe etkili midir?
Cevap : Söz konusu Yönetmelik ile öngörülen yeni asgari sınırlar önceki tarihli gayrimenkul edinimlerine etki etmeyecek yalnızca ileriye yönelik olarak; Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürülüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacaktır.
Soru 10 : Ödeme şekli nasıl olmalıdır?
Cevap : Herhangi özel bir ödeme şekli öngörülmemiş olup; tapuda 250.000 Amerikan Dolarına tekabül eden Türk Lirası değerinin yazıyor olması yeterlidir.
Soru 11 : Ödeme biriminin Türk Lirası olması zorunlu mudur?
Cevap : Ödemeler, Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası ile yapılabilecektir. Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

Blog'dan

Türkiye'de Yaşam, Şehir ve İlçe rehberleri, Kültür ve daha fazlası

Blog Sayfasını Ziyaret Et
TRAVEL
Antalya Şehir Rehberi
TRAVEL
İstanbul Şehir Rehberi
TRAVEL
Trabzon Şehir Rehberi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır - Realty Turkey